W Zespole Szkół w Uhrze działa pracownia komputerowa oraz przy  bibliotece szkolnej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,

Pracownia i ICIM zostały ufundowane w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Korzystają z nich:

 

·        Uczniowie

·        Nauczyciele i pracownicy szkoły

·        Rodzice

·        Społeczność lokalna

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej szkoła otrzymała  w sierpniu 2006r.

Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej można korzystać  od poniedziałku do piątku w godz. : od 8,00  do 14,00

 

 

REGULAMIN

INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

BIBLIOTEKII  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  UHRZE

 

1.            Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.

2.            Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.

3.            Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę. Uczeń może zarezerwować stanowisko komputerowe z jednodniowym wyprzedzeniem.

4.            Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach
(np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.

5.            Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.

6.            Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

7.            W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.

8.            Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.

9.            Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Nośniki dopuszczane są do użytku wyłącznie po uprzednim sprawdzeniu zawartości programem antywirusowym.

10.        Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki
.

 

 

11.        Zabrania się:

·        składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.

·        dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,

·        instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych sms, korzystania
z poczty elektronicznej oraz czatów,

·        kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również
z dostępnych stron internetowych,

·        korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz gier komputerowych.

12.        Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system
a stanowisko komputerowe nale
ży pozostawić w idealnym porządku.

13.        Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik,
a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

14.        Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.